سردبیران و مدیران مسئول محترم نشریات علمی و روئسای محترم انجمن های علمی می توانند برای مشاهده نتیجه ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر علمی و شاخص های آن به سامانه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی به آدرس jornal.msrt.it مراجعه نمایند.