اطلاعیه

 

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه

 

با پی گیری های بعمل آمده پایگاه مرجع  CABDirect  در حوزه علوم زیستی به آدرس http://www.cabdirect.org.ezaccess.ir به لیست پایگاه های آنلاین کتابخانه مرکزی اضافه گردید.

ضمنأ چنانچه پایگاهی مورد نیاز باشد که در لیست پایگاه های آنلاین وجود ندارد، عنوان پایگاه مورد نظر به این حوزه ارسال تا در صورت امکان نسبت به اشتراک آنلاین اقدام گردد.

 

                                                                                                     

                                                                                                                                             کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی