باطلاع دانشجویان محترم می رساند ساعت استفاده از سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی از تاریخ 96/3/4 تا پایان امتحانات به ساعت 11 شب افزایش یافته است .