بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی که موفق به شرکت در کارگاه های آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه مرکزی نشده اند، می رساند این کارگاه در روز یکشنبه مورخ 1397/2/2 از ساعت 12 الی 16 در بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی (واقع در طبقه دوم) برگزار می گردد.