قابل توجه کلیه دانشجویان

دسترسی به منابع موجود در پایگاه تامین منابع مگاپیپر به صورت آزمایشی تا پابان خرداد ماه سال جاری برقرار گردیده است. لذا جهت استفاده و بهره برداری به نشانی:

http://birjand.megapaper.ir مراجعه و ثبت نام نمایید.

این سامانه حاوی مقالات، کتب، استانداردها، پایان نامه ها و مقالات فارسی است. و امکان جستجو یکپارچه به همه منابع را برای شما فراهم کرده ا ست و همچنین دسترسی به متن کامل منبع امکان پذیر است.

امکان جستجوی فارسی و لاتین در این پایگاه وجود دارد.