دوره دوم کارگاه های آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه مرکزی از 1396/11/26 شروع و در تاریخ 1397/2/27 به پایان رسید. در این دوره مجموعاً 12کارگاه آموزشی ( 8 دوره ویژه دانشجویان مقطع ارشد و 4 دوره ویژه دانشجویان مقطع دکترا) برگزار شد و مجموعاً تعداد 325 نفر دانشجو در این کارگاه ها حضور داشتند.