این کارگاه آموزشی که به مدت 10 ساعت در بخش های مرجع و اطلاع رسانی با هدف آشنایی دانشجویان با متون مرجع تخصصی رشته شیمی و پایگاه های اطلاعاتی برگزار شده بود، مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.