06 بهمن
استانداردهای ساختار توصیفی منابع
06 بهمن
استانداردهای کتابخانه دیجیتال
06 بهمن
استانداردهایی در فرآیند
06 بهمن
سازمان های استاندارد بین المللی و ملی مرتبط
06 بهمن
ابزارهایی برای پرسش نامه اینترنتی
06 بهمن
ابزاری برای تهیه پرسش نامه اینترنتی
25 بهمن
جستجو در پایگاه Scifinder: Chemical Abstracts
30 فروردين
راهبردهای موثر برای افزایش بهره وری پژوهشی
16 اسفند
راهنمای استفاده از پایگاه الکترونیکی CAB Direct
25 بهمن
معرفی پایگاه Scifinder: Chemical Abstracts
06 بهمن
پرسش نامه اینترنتی در تحقیقات پیمایشی
06 بهمن
پرسش نامه ها و آزمون های استاندارد
06 بهمن
چاپ مقاله در سایر نشریات
06 بهمن
چاپ مقاله در نشریات Elsevier
15 فروردين
دسترسی به شاخص کیفیت نشریات ISI
06 بهمن
نشریات سرقت شده