04 بهمن
کنفرانس های خارجی در Proceedings
04 بهمن
کنفرانس های خارجی در All conferences
04 بهمن
کنفرانس های خارجی در Conference alerts
04 بهمن
کنفرانس های داخلی در civilica
04 بهمن
کنفرانس های داخلی در symposia
04 بهمن
کنفرانس های داخلی در ایران کنفرانس
04 بهمن
کنفرانس های داخلی در باهمایش
16 اسفند
جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان
04 بهمن
سامانه نشریات دانشگاه بیرجند
04 بهمن
سامانه نشریات دانشگاه تهران
05 بهمن
فدراسیون بین المللی انجمنهای کتابداری The international federation of library associations
04 بهمن
لیست انجمنهای علمی تاسیس شده به صورت موضوعی
04 بهمن
نسخ خطی کشور
04 بهمن
پایگاه Dupli checker جهت تعیین میزان همپوشانی مقالات لاتین
04 بهمن
پایگاه Dustball جهت تعیین میزان همپوشانی مقالات لاتین
04 بهمن
پایگاه Small seo tools جهت تعیین میزان همپوشانی مقالات لاتین
04 بهمن
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
04 بهمن
کتابخانه مجلس شورای اسلامی
05 بهمن
کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
05 بهمن
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
05 بهمن
کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف
05 بهمن
کتابخانه مرکزی دانشگاه مشهد
04 بهمن
کتابخانه ملی ایران
05 بهمن
کتابخانه منطقه ای شیراز