مسئول امانت

بخش امانت

بخش امانت و مخازن کتابخانه محلی برای نگهداری و امانتدهی مواد کتابی به مراجعان است. افراد پس از عضویت در کتابخانه می توانند با رعایت قوانین بخش امانت از آن منابع استفاده نمایند.

همچنین این بخش علامه بر پذیریش عضویت و پاسخگویی و امانت و رزرو و تمدید کتابهای مجری طرح غدیر در کتابخانه دانشگاه نیز هست. اعضای هیات علمی و دانشجویان با عضویت در این طرح می توانند از خدمات کتابخانه های تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری استفاده نمایند. و کتاب­های را به مدت مشخص به امانت بگیرند. کتابخانه مرکزی نیز روابط متقابلی با کلیه افراد عضو طرح غدیر از سایر دانشگاهها و موسسات دارد.

شرایط عضویت

کلیه دانشجویان این دانشگاه با ارائه کارت دانشجویی، یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت می توانند عضو کتابخانه مرکزی شوند.

کلیه اعضای هیات علمی و کارمندان با ارائه کارت شناسایی و یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت می توانند عضو کتابخانه مرکزی  شوند.

مراجعین سایر دانشگاهها اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی خارج از طرح غدیر با ارائه معرفی نامه از سازمان متبوع  و موافقت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.